Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Ηλεκτρολόγου

ype-meter-

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Αναλαμβάνουμε άμεσα την έκδοση πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου - ΔΕΗ (Υ.Δ.Ε –Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη με τα απαραίτητα ηλεκτολογικά σχέδια).

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Ηλεκτρολόγου , απαιτείται από την Δ.Ε.Η στις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Αλλαγή ονόματος
 • Νυχτερινό ρεύμα
 • Σύνδεση νέας παροχής
 • Επανασύνδεση παροχής
 • Επιστροφή στη ΔΕΗ από άλλο πάροχο
 • Επαύξηση ή μείωση ισχύος
 • Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών
 • Αλλαγή θέσης του μετρητή

Απαραίτητα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται στην ΔΕΗ.

 1. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κατάθεσης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή του συμβολαίου της ιδιοκτησίας.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης ΑΦΜ.
 5. Πληρωμή της εγγύησης προς την ΔΕΗ για την υπογραφή του συμβολαίου στο όνομα του νέου καταναλωτή.
 6. Πιστοποιητικό ΔΕΗ –Ηλεκτρολόγου.
 7. (Και για την περίπτωση του νυχτερινού ρεύματος ). Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης ιδιοκτήτη για την εγκατάσταση νυχτερινού ρεύματος.

Επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, και ως εκ τούτου έκδοση του Πιστοποιητικού, απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία όπως παρακάτω:

 • Κατοικίες κάθε 14 χρόνια
 • Επαγγελματικοί χώροι χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε 7 χρόνια
 • Επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια
 • Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε 1 χρόνο
 • Επαγγελματικοί χώροι στο ύπαιθρο κάθε 1 χρόνο

Πρόσθετες πληροφορίες